•  
  •  
 

Volume 34, Issue 2 (2005) October-December 2005

Articles

PDF

สัตตศิลา: หลัก ๗ ประการในการเปลี่ยนผ่านการศึกษา
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ and สร้อยสน สกลรักษ์

PDF

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, สมสุข ธีระพิจิตร, and วัชนีย์ เชาวน์ดำรงค์

PDF

คิดนอกกกรอบเท่าทันทุนนิยม
เกียรติวรรณ อมาตยกุล

Book Review

PDF

แนะนำหนังสือ
วรรัตน์ อภินันท์กูล