•  
  •  
 

Volume 47, Issue 3 (2019) July - September 2019

Articles

PDF

แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กนกพร ศิริโรจน์, อุบลวรรณ หงส์วิทยากร, and ละเอียด ศิลาน้อย

PDF

การพัฒนาตัวบ่งชี้การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลในชุมชนเมือง
กิตติกันตพงศ์ ศรีบัวนํา, วีรฉัตร์ สุปัญโญ, and กุลธิดา จันทร์เจริญ

PDF

การจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของเทคโนโลยีในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
มุสตากีม อาแว, ญาสุมิน วรกิจจานนท์, ปิยพร ศักดิ์ภิรมย์, and พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ

PDF

การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วุฒินัย วังหอม, สมคิด สร้อยน้ำ, and ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์

PDF

รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกสาธารณะของทหารกองประจําการ
ศุภวดี มีเพียร, อาชัญญา รัตนอุบล, and จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ

Book Review