•  
  •  
 

Volume 45, Issue 1 (2017) January - March 2017

Articles

PDF

การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในทศวรรษหน้า
นิภาภรณ์ คำเจริญ, อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์, and พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์

PDF

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม
สุมิตร สุวรรณ, สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, นันทรัตน์ เครืออินทร์, กุลธิดา นุกูลธรรม, and วิทัศน์ ฝักเจริญผล

PDF

จับกระแสการศึกษาโลก
ศรีไพร โชติจิรวัฒนา

PDF

แนะนำหนังสือ
สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล