•  
  •  
 

Volume 49, Issue 4 (2021) October - December 2021

Articles

PDF

แนวทางการพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารใหม่ในจังหวัดขอนแก่น
ครรชิต พิมใจ, สรินดา อุปรี, เยาวลักษณ์ ลพพันทอง, and ดาวรุวรรณ ถวิลการ

Editorial

PDF

บทบรรณาธิการ
ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์