•  
  •  
 

Volume 46, Issue 2 (2018) April - June 2018

Articles

PDF

การศึกษารูปแบบการบริหารโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
สมพงษ์ จิตระดับ, สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน, นวพร สุนันท์ลิกานนท์, and จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ

PDF

การพัฒนาอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย (RMUTT Model): แนวคิดจากฟินแลนด์สู่ไทย
ปริญญา มีสุข, บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล, นันท์ภัสกร ฤทธิ์พนิชชัชวาล, นรรจพร เรืองไพศาล, and อรพินท์ สุขยศ

PDF

จับกระแสการศึกษาโลก
ศรีไพร โชติจิรวัฒนา

PDF

มุมห้องเรียน: เลี้ยงเด็กให้รุ่ง ต้องให้เด็กได้เล่น
ศศิลักษณ์ ขยันกิจ, อุไรวาส ธำรงอรรถ, and แสงทิวา ไชยยศ

PDF

คิดนอกกรอบ: การพัฒนาครู: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
จุไรรัตน์ สุดรุ่ง and ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ

PDF

แนะนำหนังสือ
วัชระ อินสา