•  
  •  
 

Volume 42, Issue 3 (2014) July - September 2014

Articles

PDF

บทบรรณาธิการ
สุพร ชัยเดชสุริยะ

PDF

การพัฒนารูปแบบโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล สำหรับประเทศไทย
เกศกนก ณ พัทลุง, ชญาพิมพ์ อุสาโห, and ศิริเดช สุชีวะ

PDF

การประเมินผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน. ตามแนวพระราชบัญญัติส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, ศิริเดช สุชีวะ, วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา, ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล, ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย, and ลิขสิทธิ์ พุฒเขียว

PDF

จับกระแสการศึกษาโลก
ศรีไพร โชติจิรวัฒนา

PDF

มุมห้องเรียน
กวิสรา รัตนากร

PDF

คิดนอกกรอบ
ภคนันท์ อุ่นแจ่ม

PDF

เปิดประเด็น
อรนุชา อัฏฏะวัชระ

PDF

แนะนำหนังสือ
บุษกร เลิศวีระศิริกุล