•  
  •  
 

Volume 49, Issue 3 (2021) July - September 2021

Articles

PDF

การศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาตามแนวคิดการเสริมสร้างค่านิยมในการทำงาน
เกริกก้อง มังคละพฤกษ์, พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, and สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา

PDF

การพัฒนาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกระบบสำหรับครูในมูลนิธิที่ดูแลเด็กด้อยโอกาส
ศิริพร จินะณรงค์, สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, and รังสิพันธุ์ แข็งขัน

Editorial

PDF

บทบรรณาธิการ
ศูนย์นวัตกรรมตำรา