•  
  •  
 

Volume 44, Issue 3 (2016) July - September 2016

Articles

PDF

แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร
วราภรณ์ นาคคง, ชนิตา รักษ์พลเมือง, and อมรวิชช์ นาครทรรพ

PDF

ความแกร่งของสถิติทดสอบไคสแควร์
สุชาดา บวรกิติวงศ์ and สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร

PDF

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในโรงเรียนเอกชน
อนุสรา สุวรรณวงศ์, วลัยพร ศิริภิรมย์, and พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

PDF

จับกระแสการศึกษาโลก
ศรีไพร โชติจิรวัฒนา

PDF

มุมห้องเรียน
โกเมศ นาแจ้ง

PDF

คิดนอกกรอบ
ชยการ คีรีรัตน์

PDF

เปิดประเด็น
รับขวัญ ภูษาแก้ว

PDF

แนะนำหนังสือ
ศรีไพร โชติจิรวัฒนา