•  
  •  
 

Volume 43, Issue 4 (2015) October - December 2015

Articles

PDF

กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ณิชา ฉิมทองดี, พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, and ชญาพิมพ์ อุสาโห

PDF

การพัฒนาต้นแบบและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยกีฬาในประเทศไทย
รัฐพันธ์ กาญจนรังสรรค์, อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์, and พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์

PDF

กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะรักเรียนโรงเรียนในสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ, วลัยพร ศิริภิรมณ์, and พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

PDF

ครุศึกษาในประเทศฟินแลนด์
ภาวิณี โสธายะเพ็ชร

PDF

จับกระแสการศึกษา
ศรีไพร โชติจิรวัฒนา

PDF

แนะนำหนังสือ
วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ คงเผ่า