•  
  •  
 

Volume 40, Issue 1 (2012) July - October 2012

Articles

PDF

การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา/การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
อาชัญญา รัตนอุบล, สารีพันธุ์ ศุภวรรณ, วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา, มนัสวาสน์ มนัสวาสน์, วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา, ปาน กิมปี, ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย, สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, and ระวี สัจจโสภณ

PDF

การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะเชิงวัฒนธรรม
ชุตินันท์ จันทรเสนานนท์, ศิริชัย กาญจนวาสี, and กมลวรรณ ตังธนกานนท์

PDF

รูปแบบการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
แพรรัตน สบเสถียร, กมล สุดประเสริฐ, and พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

PDF

จับกระแสการศึกษาโลก
ศรีไพร โชติจิราวัฒนา

PDF

มุมห้องเรียน
อรนุชา อัฏฏะวัชระ

PDF

มุมห้องเรียน
ชยการ คีรีรัตน์

PDF

คิดนอกกรอบ
สันติ ศรีประเสริฐ

PDF

เปิดประเด็น
เฉลิมลาภ ทองอาจ

PDF

แนะนำหนังสือ
ปะราลี ปาละสุวรรณ