•  
  •  
 

Applied Environmental Research

Articles

PDF

การศึกษาคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างเดือน ตุลาคม 2546 ถึง กันยายน 2547
ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ, ทรงวุฒิ เป็นพนัสสัก, and โยฮัน มะอาลี

PDF

คุณภาพอากาศ ระดับเสียง และขีดความสามารถในการรองรับได้บนเกาะช้าง
อรุณศักดิ์ โสภณธรรมภาณ, ทวีวงศ์ ศรีบุรี, and ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์

PDF

การกำจัดโครเมียมโดยใช้พืชน้ำ
พิสมัย ชัยรัตน์อุทัย and พันธวัศ สัมพันธ์พานิช