•  
  •  
 

Volume 45, Issue 3 (2017) July - September 2017

Articles

PDF

การศึกษาสภาพและปัญหาการผลิต การใช้ และการพัฒนาครูการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต
ชนิตา รักษ์พลเมือง, สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, รังสรรค์ มณีเล็ก, เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก, and สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล

PDF

การศึกษาคุณลักษณะของนักการเมืองสตรีไทยในระดับท้องถิ่น
พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ and เฟื่องอุรณ ปรีดีดิลก

PDF

จับกระแสการศึกษาโลก
ศรีไพร โชติจิรวัฒนา

PDF

แนะนำหนังสือ
ศศิลักษณ์ ขยันกิจ