•  
  •  
 

Volume 28, Issue 1 (1999) July-October 1999

Articles

PDF

บทวิจัย : การวิเคราะห์โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สุกรี รอดโพธิทอง, อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, and วิชุดา รัตนเพียร

PDF

บทวิจัย : การศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาในระดับจังหวัด
ศิริชัย กาญจนวาสี, สุมล ติรกานันท์, ศิริเดช สุชีวะ, ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ, ประเสริฐ แย้มสรวล, อุษา ปัญญาวดี, and พิสณุ ฟองศรี

PDF

ชีพจรการศึกษาโลก
อมรวิชช์ นาครทรรพ

PDF

ลานสาระ
ลัดดา ภู่เกียรติ

PDF

เวทีวิชาการ
พิมพันธ์ เดชะคุปต์