•  
  •  
 

Volume 18, Issue 1 (1989) July-December 1989

It was originally published as a double issue (1-2)

Articles

PDF

ดนตรีศึกษา
ณรุทธ์ สุทธจิตต์

PDF

ครูดนตรีกับนักดนตรี
อรวรรณ บรรจงศิลป

PDF

สัมผัสดนตรีไทยเพื่อสุนทรียรส
พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล (นาควิเชียร)

PDF

ดนตรีไทยในอนาคต
ปัญญา รุ่งเรือง

PDF

การสอนทฤษฎีดนตรีไทย
ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

PDF

การสอนทฤษฎีดนตรีสากล
ชูวิทย์ ยุระยง

PDF

ดนตนรีและการขับร้อง
พึงจิตต์ สวามิภักดิ์

PDF

การฝึกซ้อมทักษะประจำวัน
ชูชาติ พิทักษากร

PDF

แม่ไม้ดนตรีไทย
สงบศึก ธรรมวิหาร

PDF

ฮังการีแหล่งดนตรีศึกษา
ณรุทธ์ สุทธจิตต์

Book Review

PDF

แนะนำหนังสือ
ณรุทธ์ สุทธจิตต์

Editorials

PDF

บรรณาธิการประจำฉบับแถลง
ณรุทธ์ สุทธจิตต์

PDF

บรรณาธิการแถลง
โสรีช์ โพธิแก้ว

Other