•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Volume 62, Issue 2 (2018) March 2018

Editorial

PDF

บทบรรณาธิการ
สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก

Articles

Clinical Report

PDF

Intraosseous schwannoma of mandible: A case report
Wattawan Wongpattaraworakul, Laddawun Sununliganon, Watcharee Kliangkaeo, and Nakarin Kitkumthron

History of Medicine

Review Article

PDF

ประสาทหูเสื่อมตามอายุ
ไชยพร โอภาสวัฒนา and นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร

Modern Medicine

PDF

ความเข้าใจเรื่องการใช้ยาหยอดตาผู้ป่วยนอกโรคต้อหินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สมชาย พรวิจิตรพิศาล, พิมพ์ปรียา ขจรชัยกุล, and ฉัตรชนก บุริประเสริฐ

PDF

ผลของการรำเซิ้งอีสานต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุชาวไทย:การศึกษานำร่อง
ชัยพัฒน์ ศรีรักษา, เสาวนีย์ นาคมะเริง, พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์, วัณทนา ศิริธราธิวัตร, กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์, and ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ

PDF

ผลของการบำบัดด้วยแสงจ้าต่อการนอนหลับของผู้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัด
ศิริมาศ โพธาราเจริญ, สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย, ธวัชชัย เตชัสอนันต์, and ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี