•  
  •  
 

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์อัตโนมัติที่ทำงานสาขาที่ศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์ ให้สามารถได้รับพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพระหว่างการทำงานได้ การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยกึ่งทดลอง แบ่งนักศึกษาที่ทำงานในสาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ โดยวิธีสุ่มเลือกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 20 คน โดยมีการทดสอบก่อนและหลังของช่วงเวลาการทดลอง รูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ คึอ “Empower Training Model” โดยกลุ่มควบคุมจะได้รับการฝึกอบรมแบบการอบรมปกติ ส่วนกลุ่มทดลองใช้ระบบอบรมออนไลน์ ETM เกณฑ์การวัดประเมินทักษะและกระบวนการ ใช้แบบสอบถามของ American Association of Colleges and Universities สาระ ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การตั้งคำถาม และการวิเคราะห์ผล สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test รวมทั้ง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ค่าทางสถิติ ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบฝึกอบรมออนไลน์ ETM ช่วยทำให้ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.14456/educu.2022.24

First Page

1

Last Page

14

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.