•  
  •  
 

Abstract

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คือ การศึกษา ซึ่งการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาไทยให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีโลกในยุคศตวรรษที่ 21 นั้น โรงเรียนต้องเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาในมิติที่กว้างขึ้น และหลักสูตรการเรียนการสอนต้องมีความเป็นสากล โรงเรียนมาตรฐานสากลมีจุดเด่น คือ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลต้องดำเนินการพัฒนาใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 2) ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ 3) ด้านการพัฒนาครูผู้สอนในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง 4) ด้านการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน และ 5) ด้านการพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.14456/educu.2021.9

First Page

1

Last Page

12

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.