•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดกระบวนการการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการแนวการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติที่มีต่อความเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กอนุบาล โดยมีระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล การสอนแบบเน้นงานปฏิบัติ ความเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ผลการวิจัยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการแนวการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติ 3 ขั้น คือ 1) เปิดประสบการณ์:การทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษและหน่วยการเรียนรู้ผ่านการพูดคุย หรือการเล่นเกม2) ขยายประสบการณ์: การแนะนำคำศัพท์ใหม่จากหน่วยการเรียนรู้ด้วยการเล่านิทานพร้อมให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ 3) สรุป: การสรุปความรู้ด้วยการถามคำถามหรือสนทนาเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากหน่วยการเรียนรู้ที่ได้เรียนรู้ไป การประเมินผลความสามารถทางภาษาอังกฤษของเด็กอนุบาลใน 2 ด้าน คือ ด้านการเชื่อมโยงคำศัพท์ภาษาอังกฤษกับรูปภาพหรือวัตถุสิ่งของ (การฟัง) และด้านการเชื่อมโยงรูปภาพหรือวัตถุสิ่งของกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (การพูด)ซึ่งกรอบแนวคิดที่ได้นำไปพัฒนาต่อในการดำเนินการวิจัยผลของการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการแนวการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติที่มีต่อความเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.58837/CHULA.EDUCU.47.4.13

First Page

228

Last Page

248

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.