•  
  •  
 

Abstract

จังหวัดลำปางเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองรถม้า นอกจากใช้เป็นพาหนะสัญจรแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยว ชุมชนที่ประกอบอาชีพขับรถม้าในจังหวัดลำปางมีแหล่งเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งโรงฝึกม้า โรงเลี้ยงม้า โรงงานประกอบรถม้า ยังมีกลุ่มประดิษฐ์รถม้าจำลอง เพื่อจำหน่ายเป็นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นที่มีความสมบูรณ์ สามารถนำเนื้อหาเรื่องรถม้าลำปางมาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะด้านทัศนศิลป์ทั้งกระบวนการคิดที่ได้จากการไปเรียนรู้จริงที่โรงรถม้า กระบวนการค้นคว้าจากการสัมภาษณ์คนในชุมชนกระบวนการแก้ปัญหาโดยการสังเกตการปฏิบัติงานของช่างทำรถม้า และเกิดการเรียนรู้ของกระบวนการกลุ่มที่เน้นการสอนโดยใช้สภาพจริงในท้องถิ่น รวมไปถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะในท้องถิ่นของตนเพื่อส่งเสริมช่างฝีมือด้านงานศิลปหัตถกรรม ในการใช้ทักษะดั้งเดิมรวมถึงวัสดุในท้องถิ่น ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือช่วยในการสืบทอดองค์ความรู้พื้นบ้าน และช่วยอนุรักษ์ไว้ซึ่งความแตกต่างระหว่างภูมิภาค

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

103

Last Page

121

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.