•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบมาตรฐานหลักสูตรการอ่านภาษาไทยเชิงธุรกิจ สำหรับชาวต่างชาติ กรอบมาตรฐานหลักสูตรฉบับนี้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การอ่านภาษาไทยเชิงธุรกิจสำหรับนักธุรกิจชาวต่างชาติ โดยเริ่มจากการสำรวจความต้องการจำเป็นของ การอ่านภาษาไทยเชิงธุรกิจของนักธุรกิจชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยจำนวน 15 คนและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศจำนวน 7 คน และการศึกษาแนวคิดการพัฒนามาตรฐาน การอ่านภาษาไทยเชิงธุรกิจสำหรับชาวต่างชาติ ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง และแบบประเมินเกี่ยวกับคุณภาพของมาตรฐานการอ่านภาษาไทยเชิงธุรกิจ ผลการวิจัยได้กรอบมาตรฐานหลักสูตรการอ่านภาษาไทยเชิงธุรกิจสำหรับชาวต่างชาติ ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ 3 มาตรฐาน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้ มาตรฐาน 1 การอ่านเพื่อให้ได้ข้อมูล ข่าวสาร และความคิดในเรื่องต่าง ๆ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด มาตรฐาน 2 การอ่านเพื่อเข้าถึงวัฒนธรรม การสื่อสารในการทำงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด และมาตรฐาน 3 การอ่านเพื่อการปฏิบัติงานและ การตัดสินใจทางธุรกิจ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด แต่ละมาตรฐานประกอบด้วยตัวชี้วัดความสามารถ ผู้เรียนที่จำแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

263

Last Page

279

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.