•  
  •  
 

Article Title

The Development of a Curriculum on Administrative Law for Administrators of Legal Entity Primary Schools under the Office of the Basic Education Commission(การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารสถานศึกษานิติบุคคลระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

Authors

Author #1

Abstract

The purpose of this research was to assess training needs, develop and evaluate a curriculum on administrative law for administrators of legal entity primary schools under the office of the Basic Education Commission. The research approach was mixed-method research. The research design was done in 3 phases as follows. 1) Assess training needs on curriculum of administrative law. The sample group was 485 school administrators,2) Developcurriculum on administrative law. The data was collected from 13 experts. and 3) Evaluate curriculum using on administrative law. The data was collected from 40 school administrators. And follow up evaluation on the utilization after training was carried out for 1 year.The research results found that1. The overall level of training needs assessment on the curriculum on administrativeLaw of school administrators were rated at a high level. 2. The curriculum on administrative law for administrators of the legal entity primary schools had 32 hours. It covered 4 areas. The evaluation of possibilities and suitabilityfrom experts found that the curriculum was appropriate and possible at a high level.3. The school administrators who participated training course of curriculum on administrative law had achievement test score higher than before undertaking the training course at .01 level. and follow-up evaluation after the training had been done for 1 year, found that the administrators are much more careful in doing administrative acts.(การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็น พัฒนาและประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารสถานศึกษานิติบุคคลระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิจัยแบบผสม 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 485 คน 2) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมกฎหมายปกครองฯจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 13 คน และ 3) ประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมกฎหมายปกครอง ฯจากผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มนำร่องจำนวน 40 คน และทำการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมไปครบ 1 ปีผลการวิจัยพบว่า1. ความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 2. หลักสูตรฝึกอบรมกฎหมายปกครองฯ มีจำนวนรวม 32 ชั่วโมง โครงสร้างของเนื้อหาประกอบด้วย 4 ส่วน โดยผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของหลักสูตรมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก3. ผู้บริหารสถานศึกษาฯ ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมกฎหมายปกครองฯ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์เรื่องกฎหมายปกครองฯ สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการประเมินติดตามผลหลังการอบรมผ่านไปครบ 1 ปีการศึกษา พบว่า ผู้บริหารมีความรัดกุม รอบคอบในการทำนิติกรรมทางปกครองมากขึ้น)