•  
  •  
 

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการขององค์กรที่มีแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืนในประเทศไทย 2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการขององค์กรที่มีแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืนในประเทศไทย และ 3) ศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขของรูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการขององค์กรที่มีแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืนในประเทศไทย โดยใช้วิธีดําเนินการวิจัยเชิงอนาคต ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ว่าสรรพสิ่งเชื่อมโยงระหว่างกัน 2) การเปลี่ยนแปลงอย่างบูรณาการต่องครอบคลุมทุกมิติอย่างเป็นระบบอันประกอบด้วย มิติด้านหลักการ มิติด้านกายภาพ มิติด้านจิตใจ มิติด้านปัญญา มิติด้านอารมณ์ มิติด้านองค์กร มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม 3) กระบวนการที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเริ่มด้วยการสร้างความตระหนักรู้อย่างมีสติด้วยการคิดพิจารณาอย่างใคร่ครวญ โดยผ่านการแลกเปลี่ยนสนทนาอย่างสร้างสรรค์ 4) ปัจจัยที่จะนําไปสู่ความสําเร็จได้นั้นต้องปลูกฝังการพัฒนาอย่างเป็นระบบให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.58837/CHULA.EDUCU.47.0.3

First Page

37

Last Page

55

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.