•  
  •  
 

Abstract

งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยแบบเดลฟาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวโน้มการส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยแนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ สำหรับสถาบันอุดมศึกษาระบบเปิด ทั้งมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา และมหาวิทยาลัยแบบการศึกษาทางไกล จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และ 2) นำเสนอแนวโน้มการส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยแนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่เหมาะสมสำหรับสถาบันอุดมศึกษาระบบเปิด ผลการวิจัย พบว่า แนวโน้มการส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยแนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติ 6 ด้าน คือ 1) ด้านความต้องการรู้ของผู้เรียน โดยผู้เรียนต้องรู้จักสำรวจความต้องการที่แท้จริงของตนเองในการเรียนรู้ 2) ด้านมโนทัศน์ของผู้เรียน โดยผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบและตระหนักในหน้าที่ของตนเองต่อการเรียนรู้ 3) ด้านประสบการณ์ของผู้เรียน โดยผู้เรียนต้องนำประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาต่อยอดให้กับการเรียนรู้ของตนเอง 4) ด้านความพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยผู้เรียนต้องพิจารณาถึงแนวทางการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ตามบทบาทของตนเอง 5) ด้านการนำไปสู่การเรียนรู้ โดยผู้เรียนต้องเชื่อมโยงความรู้ใหม่จากการเรียน ไปปรับใช้ในสถานการณ์จริง และ 6) ด้านแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยผู้เรียนต้องระลึกอยู่เสมอว่าการเรียนรู้คือการสร้างคุณค่าในตนเอง

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.58837/CHULA.EDUCU.46.2.4

First Page

60

Last Page

78

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.