•  
  •  
 

Abstract

การจะพัฒนาครูเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสอนนั้น จำเป็นต้องทราบพื้นฐานของครูให้เห็นถึงรากเหง้าของปัญหาว่าเกิดจากอะไร ประเด็นสำคัญที่ปรากฏชัดเจนคือเรื่องการใช้ครู ครูมีภาระงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป จากผลการวิจัยและข้อมูลการใช้ครูของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย พบว่า การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพครูต้องทำหน้าที่สอนอย่างเดียว การทุ่มงบประมาณเพื่อการพัฒนาครูด้วยวิธีการต่าง ๆ จะไม่บังเกิดผลได้เลยถ้าครูไม่มีเวลาให้กับการสอนอย่างเต็มที่ การคืนครูสู่ห้องเรียนแล้วพัฒนา นิเทศ ติดตาม คือ การแก้ปัญหาที่ตรงจุด

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

387

Last Page

393

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.