•  
  •  
 

Abstract

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการไม่สมวัย คือ มโนทัศน์ที่คลาดเคลือนของสังคมที่ต้องการเร่งเด็กให้มีความพร้อมในการเขียน อ่าน และคิดคำนวณก่อนวัยอันควร ส่งผลให้เด็กขาดความกระตือรือร้น แรงจูงใจในการเรียนรู้ และเกิดความเครียด การอบรมเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับธรรมชาติการทำงานของสมองและพัฒนาการของเด็ก นำมาสู่ศักยภาพการเรียนรู้ที่สูงที่สุด เด็กปฐมวัยต้องได้เรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือกระทำโดยใช้ประสาทสัมผัส ภายใต้บรรยากาศทางบวกซึ่งนำไปสู่สภาวะลื่นไหล การจัดให้เด็กได้เล่นอิสระภายใต้หลักปฏิบัติ 7 ประการ เป็นแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยผ่านการเล่นซึ่งนำไปสู่ศักยภาพการเรียนรู้สูงที่สุด

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

371

Last Page

386

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.