•  
  •  
 

Abstract

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประสบความสำเร็จและการเตรียมความพร้อมของครูผู้สอนและนักเรียนในการสอบวัดระดับทางดนตรีมาตรฐานสากล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอบวัดระดับทางดนตรีมาตรฐานสากลของสถาบัน Trinity College London ในการสอบเกรดวิชาปฏิบัติเปียโนในระดับชั้นสูงจากโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งหมด 30 คน คัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ครูเปียโนที่มีประสบการณ์ในการส่งนักเรียนสอบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป จำนวน 15 คน (2) นักเรียนที่มีประสบการณ์การสอบ และได้ผลสอบผ่านตั้งแต่การสอบครั้งแรก จำนวน 10 คน และ (3) นักเรียนที่มีประสบการณ์การสอบเป็นจำนวนตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป จึงจะได้ผลสอบผ่าน จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทำการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบไม่เป็นทางการคนละประมาณ 1-2 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่า ครูจะสอนองค์ประกอบทางดนตรี ได้แก่ ทำนอง จังหวะ การประสานเสียง รูปแบบโครงสร้างทางดนตรี และองค์ประกอบทางดนตรีด้านการแสดงออกทางด้านแนวคิด อารมณ์ ความรู้สึกทางดนตรี รวมทั้งทักษะทางดนตรี ได้แก่ การฟัง การร้อง การเล่น การเคลื่อนไหว การสร้างสรรค์ และการอ่าน ให้แก่นักเรียนตั้งแต่การเรียนในระดับพื้นฐานสะสมเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนระดับชั้นสูงมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีมากพอสมควร ส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อเตรียมตัวสอบในแต่ละเกรดเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี ครูจะวางแผนการสอนและแบ่งเวลาการสอนในแต่ละชั่วโมงให้เหมาะสมสำหรับการเตรียมตัวในแต่ละช่วง เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมทุกด้าน ส่วนนักเรียนทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและทักษะทางดนตรีพอสมควร แต่นักเรียนที่สอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกจะฝึกซ้อมเปียโนอย่างสม่ำเสมอทุกวัน และฝึกซ้อมตามการบ้านที่ครูสั่งในแต่ละอาทิตย์อย่างเคร่งครัด โดยมักเริ่มฝึกซ้อมด้วยการเล่นบันไดเสียงหรือแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับบทเพลงที่ต้องเล่นก่อน ส่วนนักเรียนที่สอบตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปจึงจะสอบผ่านนั้นไม่ได้ฝึกซ้อมเปียโนอย่างสม่ำเสมอทุกวัน ส่วนใหญ่เลือกที่จะฝึกซ้อมแต่บทเพลงเพียงอย่างเดียวก่อน ไม่ค่อยฝึกซ้อมแบบฝึกหัดหรือบันไดเสียงมากนัก

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.58837/CHULA.EDUCU.45.1.6

First Page

88

Last Page

100

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.