•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดการสอนแบบความเป็นจริงเสริมในการเรียนโดยใช้สถานการณ์จำลองด้วยการเรียนรู้จากการจัดกระทำเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่ใช้ในการแยกแยะ เปรียบเทียบ และหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ ชุดการสอนแบบความเป็นจริงเสริมเป็นการเปลี่ยนข้อมูลจากภาพสัญลักษณ์ (marker) ไปยังวัตถุเสมือนที่เป็นรูปธรรม โดยการตรวจจับสีในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ บนมุมทุกมุมของภาพสัญลักษณ์ การรวมกันของสีเหล่านั้นใช้ในการเชื่อมโยงระหว่างภาพสัญลักษณ์กับวัตถุเสมือนที่สร้างขึ้น การออกแบบในชุดการสอนนี้เป็นการแสดงผลของสถานการณ์จำลอง โดยให้นักเรียนเลือกภาพสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์มาจัดกระทำ เมื่อนักเรียนจัดกระทำสื่อความเป็นจริงเสริมที่มีการแสดงผลแบบทันทีทันใดในแบบรูปภาพ สื่อความเป็นจริงเสริมจะแสดงข้อมูลเป็นวัตถุเสมือนซึ่งจะช่วยให้นักเรียนรับรู้ข้อมูลแบบรูปธรรมในเวลาทันทีทันใดจากภาพสัญลักษณ์ที่ถูกจัดกระทำ ส่งผลให้นักเรียนสามารถรับรู้และเข้าใจเนื้อหาในระดับที่สูงขึ้นกว่าการนำเสนอข้อมูลจากสื่อที่แยกกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ชุดการสอนแบบความเป็นจริงเสริม เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ และ 2) แบบประเมินชุดการสอนแบบความเป็นจริงเสริม สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอนแบบความเป็นจริงเสริมที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเมื่อประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ซึ่งหมายถึง โดยรวมชุดการสอนแบบความเป็นจริงเสริมมีความเหมาะสมในการนำมาใช้อยู่ในระดับดีมาก

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.58837/CHULA.EDUCU.45.1.5

First Page

70

Last Page

87

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.