•  
  •  
 

Abstract

การประถมศึกษาเป็นการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทาง วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ การประถมศึกษามีความสำคัญต่อการ พัฒนาประเทศชาติเพราะเป็นการศึกษาที่สร้างทุนมนุษย์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ในการจัดการประถมศึกษามี ประเด็นท้าทายที่ต้องคำนึงถึง ประกอบด้วย (๑) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๒) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม (๓) การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม และ (๔) การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุก นอกจากประเด็นท้าทายทั้งสี่ประการนี้ ยังมีประเด็นท้าทายด้านอื่นๆ อีกมากมายที่นักการศึกษาทางการประถมศึกษาจำเป็นต้องพิจารณาเมื่อจัดการประถมศึกษา เพราะหัวใจ สำคัญของการจัดการประถมศึกษาให้ดีมีคุณภาพคือการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ประเทศ รวมถึงประเด็น ปัญหา และความคาดหวังของสังคมที่มีต่อเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศต่อไป

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

126

Last Page

142

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.