•  
  •  
 

Abstract

บริบทการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษามีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ผู้สอนในสถาบัน อุดมศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัว และพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้และและทักษะที่จำเป็นในการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานในอนาคต ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญของ ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สถาบันการศึกษาทุกระดับควรต้องปลูกฝัง เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถใน การคิดวิเคราะห์ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาเนื่องจากการเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นด่านสุดท้ายของ การเตรียมบัณฑิตเข้าสู่โลกของการทำงานจริง แผนที่มโนทัศน์เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา ทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนได้อย่างน่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถ นำไปปรับใช้เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือ ในการประเมินความเข้าใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งช่วยให้ผู้สอนสามารถวางแผน ในการพัฒนาผู้เรียนตลอดจนการเรียนการสอนในรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.58837/CHULA.EDUCU.42.3.12

First Page

194

Last Page

210

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.