•  
  •  
 

Abstract

รูปแบบอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานโดยใช้บันทึกสะท้อนการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ที่ ส่งเสริมความใฝ่รู้และความคงทนในการจำของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี ๖ องค์ประกอบ และ ๕ ขั้นตอน โดยองค์ประกอบ ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ๒) ระบบ จัดการเรียนรู้ ๓) แหล่งข้อมูลหรือแหล่งการเรียนรู้ ๔) กิจกรรมการเขียนบันทึกสะท้อนการเรียนรู้แบบมี ปฏิสัมพันธ์ ๕) การติดต่อสื่อสาร และ ๖) การประเมินผลการเรียนสำหรับขั้นตอนของรูปแบบมี ๕ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) การเรียนแบบผสมผสาน ๒) การเขียนบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ ๓) การอ่านบันทึกสะท้อน การเรียนรู้ของเพื่อน และตั้งประเด็นเพิ่มเติม ๔) การอ่านประเด็นต่างๆ ที่เพื่อนได้ตั้งข้อสังเกต และ ข้อเสนอแนะ และ ๕) การตรวจสอบข้อค้นพบใหม่ๆ ที่เพื่อนนำเสนอ

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.58837/CHULA.EDUCU.41.3.5

First Page

66

Last Page

82

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.