•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหาร ทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในเขตเมืองและชนบท ๒) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การ บริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในเขตเมืองและชนบท โดยใช้ระเบียบ วิจัยแบบผสมผสาน เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ กับกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในเขตเมืองและ ชนบท จำนวน ๔๐๐ โรงเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test) และประเมินความต้องการจำเป็นด้วยค่าดัชนี PNI modif ied เก็บข้อมูลเชิง คุณภาพกับกลุ่มตัวอย่างโรงเรยี นประถมศกึ ษาขนาดเลก็ ในเขตเมอื งและชนบท ทมี่ กี ารจดั การศกึ ษาอยา่ ง มีคุณภาพ จำนวน ๑๐ โรงเรียน จากการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา จัด ทำกลยุทธ์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT และตรวจสอบกลยุทธ์โดยการจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบว่า ๑) สภาพปัจจุบันการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็กในเขตเมืองและชนบทโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ๒) สภาพที่พึงประสงค์การบริหาร ทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในเขตเมืองและชนบทโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ๓) กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในเขตเมืองและชนบทประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์หลัก ๑๔ กลยุทธ์รอง และ ๖๖ กลยุทธ์ระดับแนวทาง ปฏิบัติ แยกตามกระบวนการบริหาร ดังนี้ ๑) กลยุทธ์เสริมสร้างขีดความสามารถในการวางแผนทรัพยากร ทางการศึกษา ๒) กลยุทธ์เสริมสร้างขีดความสามารถในการนำแผนทรัพยากรทางการศึกษาสู่การ ปฏิบัติ และ ๓) กลยุทธ์พัฒนาระบบการประเมินผลการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.58837/CHULA.EDUCU.41.3.2

First Page

19

Last Page

37

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.