•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม ภาคกลางการดำเนินการวิจัยมี ๒ ขั้นตอนคือ ๑) การวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเครือข่าย ของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ ๒) การพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางโดยใช้เครื่องมือในรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ การบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางที่มีองค์ประกอบในการบริหาร ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .๙๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มภาคกลางกับกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางตอนบน จำนวน ๓๗๖ คนจำแนกเป็น บุคลากรสายบริหาร ๑๕๒ คน บุคลากรสายสอน ๒๒๔ คน และเก็บแบบสอบถาม กลับมาเป็นบุคลากรสายบริหาร ๑๒๙ คน บุคลากรสายสอน ๑๙๐ คน รวมทั้งหมด ๓๑๙ คน คิดเป็น ร้อยละ ๘๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นใช้เทคนิคการ สนทนากลุ่มเพื่อสังเคราะห์รูปแบบการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ภาคกลางที่มี ๗ องค์ ประกอบที่สำคัญในการดำเนินงานการบริหารงานแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง คือ ๑) กำหนดวัตถุประสงค์ที่วัดได้ ๒) มีความผูกพันภายในกลุ่มลักษณะเป็นพันธมิตรร่วมกัน ๓) กำหนด ภารกิจและเป้าหมายที่ใช้ร่วมกัน ๔) จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกัน ๕) กำหนดการสื่อสาร และรายงานการทำงานของกลุ่มต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ๖) ความไว้วางใจและความเคารพการตัดสินใจ ของพันธมิตร ๗) ต้องแบ่งปันทรัพยากรและช่วยเหลือกันในกลุ่มผลการประเมินรูปแบบการบริหารงาน เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง มีความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ ความเหมาะสม และ ความถูกต้องของรูปแบบในระดับมาก

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.58837/CHULA.EDUCU.41.3.14

First Page

201

Last Page

212

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.