•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนดีประจำตำบล ๒) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสำหรับโรงเรียน ดีประจำตำบล วิธีดำเนินการวิจัยเป็นแบบวิจัยและพัฒนา โดยมีขั้นตอนการวิจัย ๔ ขั้นตอน คือ (๑) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนดีประจำตำบล ๑๒๓ โรงเรียน โดยใช้แบบสอบถาม และหาค่าความต้องการจำเป็นในการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ๔ รูปแบบ (๒) ร่างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสำหรับโรงเรียนดีประจำตำบล (๓) ประเมินความ เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสำหรับโรงเรียนดีประจำตำบล โดย ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรายบุคคล ๓๐ คน และประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๕ คน และ(๔) ปรับปรุงและนำเสนอ รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสำหรับโรงเรียนดีประจำตำบล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ ชื่อรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสำหรับโรงเรียนดีประจำตำบล คือรูปแบบการบริหารแบบมีส่วน ร่วมโดยครูและชุมชนเป็นหลัก ส่วนที่ ๒ หลักการ แนวคิด และวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ส่วนที่ ๓ องค์ ประกอบของการบริหาร ประกอบด้วย การบริหาร ได้แก่ การวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และ การประเมินผลโดยครูและชุมชนเป็นหลัก ส่วนที่ ๔ การนำรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมไปใช้และ เงื่อนไขของความสำเร็จ

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.58837/CHULA.EDUCU.41.3.10

First Page

147

Last Page

159

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.