•  
  •  
 

Volume 31, Issue 3 (2002) March-June 2003

Articles

PDF

บทความวิจัย : การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า ๖ ปี โดยสถานประกอบการ
อาชัญญา รัตนอุบล, สารีพันธุ์ ศภวรรณ, วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา, มนัสวาสน์ โกวิทยา, and สมชัย วรานุกูลรักษ์

PDF

บทความวิจัย : การประเมินโครงการทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน
สุชาดา บวรกิติวงศ์, อภิชัย บวรกิติวงศ์, and วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล

Book Review

PDF

แนะนำหนังสือ
อุทัย บุญประเสริฐ