•  
  •  
 

Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์)

Original articles

PDF

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพยาบาลวิชาชีพ
ชวภณ สารข้าวคำ and อารีย์วรรณ อ่วมตานี

PDF

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
นารี ญาณิสสร, จิราวรรณ กล่อมเมฆ, สาวิกา ใจบริสุทธิกุล, สมศรี รัตนปริยานุช, and พฤกษาชาติ พิบูลธนาวณิช

Editorial

PDF

บทบรรณาธิการ
วีณา จีระแพทย์