•  
  •  
 

Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์)

Most Popular Papers *

PDF

การป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด
วงเดือน สุวรรณคีรี and ยุพเรศ พญาพรหม

PDF

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง ระดับรุนแรง โดยใช้การจัดการรายกรณี
อัญชลี โสภณ, ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์, ไพรวัลย์ พรมที, สุรกรานต์ ยุทธเกษมสันต์, and อรไท โพธิ์ไชยแสน

PDF

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองความต้องการของทารก ในมารดาที่มีบุตรคนแรก
จีรันดา อ่อนเจริญ, นิตยา สินสุกใส, วรรณา พาหุวัฒนกร, and ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง

PDF

พยาบาล : ข้อเข่าเสื่อม
รัตนา วาทบัณฑิตกุล

* Based on the average number of full-text downloads per day since the paper was posted.
» Updated as of 03/21/24.