•  
  •  
 

Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์)

Original articles

PDF

ลักษณะจิตบริการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน
มรกต เหลืองอำนวยศิริ and อารีย์วรรณ อ่วมตานี

PDF

สมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
วราภรณ์ ศิลป์สวัสดิ์ and กัญญาดา ประจุศิลป