•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Articles

PDF

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
นพนันท์ ตาปนานนท์

PDF

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการพัฒนาย่านนวัตกรรม
ปรีชญา สิทธิพันธุ์ and สุธี อนันต์สุขสมศรี

PDF

ระบบนิเวศเมือง : องค์ประกอบภูมิทัศน์กับการบริการเชิงนิเวศ
ดนัย ทายตะคุ, มิ่งขวัญ นันทวิสัย, and ภาวดี อังศุสิงห์

PDF

ผลของการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุในเขตเมือง
ณัฏฐา ฐานีพานิชสกุล, สัตตมาส ลรรพรัตน์, รัตนี คำมูลคร, and รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ

Editorial

Interview

News and Activities