•  
  •  
 

Abstract

การอ่านโน้ตฉับพลันเป็นความสามารถในการอ่านและเล่นเมื่อแรกเห็น เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญของนักดนตรี และเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประเมินทักษะทางดนตรีของสถาบันการสอบทรินิตี้และเอบีอาร์เอสเอ็ม สำหรับนักเรียนดนตรีจำนวนมากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการอ่านโน้ตฉับพลันมักมีสาเหตุจากองค์ประกอบด้านจังหวะ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบองค์ประกอบด้านจังหวะจากบทเพลงในแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตฉับพลันของสถาบันการสอบทรินิตี้และเอบีอาร์เอสเอ็มระดับกลางระดับเกรด 4 และ 5 ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ค่าโน้ต 2) อัตราจังหวะ 3) เครื่องหมายกำหนดอัตราความเร็ว 4) รูปแบบจังหวะ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเตรียมตัวสอบทักษะการอ่านโน้ตฉับพลันของสถาบันการสอบทรินิตี้และเอบีอาร์เอสเอ็ม รวมถึงมาตรฐานการสอบดนตรีอื่น ๆ ต่อไป ผลการศึกษา พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตฉับพลันของสถาบันการสอบทรินิตี้และเอบีอาร์เอสเอ็มมีองค์ประกอบพื้นฐานด้านจังหวะที่สอดคล้องกัน แต่ทั้งนี้แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตฉับพลันของสถาบันการสอบเอบีอาร์เอสเอ็มจะมีความหลากหลายของการใช้สัญลักษณ์ด้านจังหวะที่หลากหลายมากกว่า แม้ว่ากลุ่มสัญลักษณ์ดังกล่าวมีความถี่ของการใช้งานน้อยแต่ผู้สอบจำเป็นต้องมีความเข้าใจเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.14456/educu.2022.18

First Page

1

Last Page

13

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.