•  
  •  
 

Abstract

เรื่องราวของอเมริกันซูเปอร์ฮีโร่ นับว่าเป็นสาระด้านความบันเทิงกลุ่มหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนนำเข้าสู่กิจกรรมหรืองานในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี และมีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ในกลุ่มเยาวชน ทั้งจากสื่อภาพยนตร์ หนังสือการ์ตูน นิยายภาพ วิดีโอเกม และแอนิเมชัน โดยมีการดำเนินเรื่องเกี่ยวข้องกับสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ ทำให้มีศักยภาพเป็นสาระหลักเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ หรือนำเข้าสู่บทเรียนได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันยังไม่มีผู้ศึกษาเพื่อใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์มาก่อน งานครั้งนี้นำเสนอสาระวิทยาศาสตร์ ได้แก่ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ กลุ่มวิชาชีววิทยา กลุ่มวิชาเคมี และสาระที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับตัวละครอเมริกันซูเปอร์ฮีโร่ จำนวน 32 ตัวละคร ซึ่งมีพลังพิเศษและความสามารถเฉพาะของแต่ละตัวละคร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์ในหลายสาระการเรียนรู้ โดยนำเสนอแนวทางในการสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์จากตัวละครอเมริกันซูเปอร์ฮีโร่ดังกล่าว

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.58837/CHULA.EDUCU.50.1.2

First Page

1

Last Page

15

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.