•  
  •  
 

Abstract

ยุคสมัยปัจจุบันความเครียดกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ทั้งความเครียดจากการดำรงชีวิตและความเครียดจากการทำงาน ครูถือเป็นอาชีพที่ประสบกับความเครียดสูงในการทำงาน โดยเฉพาะช่วงต้นของอาชีพ เช่นเดียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งมีสาเหตุความเครียดทั้งปัจจัยภายใน ได้แก่ (1) การขาดความแม่นยำทางทฤษฎีในการฝึกปฏิบัติการสอน (2) การบริหารจัดการเวลา (3) การเกิดความรู้สึกทางลบ และ (4) การมีปัญหาสถานะทางการเงิน และปัจจัยภายนอก ได้แก่ (1) การมีภาระงานหนัก (2) การควบคุมชั้นเรียน (3) การอยู่ภายใต้บุคคลที่มีสถานะสูงกว่า และ (4) บรรยากาศภายในโรงเรียน โดยมีวิธีจัดการความเครียดทั้งมิติบุคคล มิติวิชาชีพ มิติสังคม และมิติสถาบัน และแนวทางการสนับสนุนนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปัจจัยภายใน ได้แก่ (1) การทบทวนความรู้ด้านเนื้อหา (2) การอบรมความรู้เสริมเกี่ยวกับความเครียดในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (3) การอบรมการเสริมพลังในตนเอง และ (4) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาชีพครูได้พบกับครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ก่อนการเริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และปัจจัยสนับสนุนภายนอก ได้แก่ (1) การประเมินพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนในชั้นเรียนด้วยเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ (2) การส่งเสริมให้จ่ายค่าตอบแทนแก่นักศึกษาวิชาชีพครูตามความเหมาะสม และ (3) การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

147

Last Page

165

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.