•  
  •  
 

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษากรอบแนวคิดและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของครู โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน ตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดกวางสี จำนวน 106 โรง ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อำนวยการและครู จำนวน 636 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบแนวคิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) กรอบแนวคิดของภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของครู ประกอบด้วย 1.1) การส่งเสริมความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของครูทุกคนในโรงเรียน 1.2) การสร้างและส่งเสริมทีมงานครูทีมีความคิดสร้างสรรค์เชิงพลวัต 1.3) การส่งเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนเชิงนวัตกรรม 2) สภาพปัจจุบันของภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของครูในกวางสีประเทศจีน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.37) สภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.81) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การส่งเสริมความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของครูทุกคนในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยงสูงที่สุด (M = 4.82)

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

91

Last Page

112

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.