•  
  •  
 

Abstract

บทความนี้ ผู้เขียนเรียบเรียงจากประสบการณ์การไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมฉือจี้ ประเทศไต้หวัน และได้สังเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารต่าง ๆ พบว่าหัวใจของการบริหารโรงเรียนมัธยมฉือจี้ คือการคิดแบบพระโพธิสัตว์และมองผู้อื่นเป็นพระโพธิสัตว์ ทำให้ครูและบุคลากรต้องสุภาพ ให้เกียรติและมีเมตตาต่อลูกศิษย์เหมือนพระโพธิสัตว์ที่มีเมตตากรุณาต่อทุกสรรพสัตว์โดยไม่มีแบ่งแยก ครูฉือจี้จะถูกคัดเลือกอย่างระมัดระวังและได้รับการพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่อง การเรียนการสอนด้านหนึ่งปฏิบัติตามหลักสูตรแห่งชาติ แต่อีกด้านก็เน้นสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนพัฒนาหัวใจพระโพธิสัตว์ โดยปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและจิตอาสาผ่านหมวดวิชา “วัฒนธรรมมนุษย์” ได้แก่ วิถีพู่กันจีน วิถีการชงชา วิถีจัดดอกไม้ นอกจากนี้ โรงเรียนยังปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีการให้รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีด้วยการให้ทำความสะอาดห้องน้ำ อาคารเรียนมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น แฝงคติธรรมและหลักคิดของพระโพธิสัตว์ตามส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ใส่ใจต่อระบบนิเวศของโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบ โรงเรียนไม่มีภารโรง แต่เป็นครูและนักเรียนที่ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

182

Last Page

199

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.