•  
  •  
 

Abstract

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการเรียนกับการทำงานแบบต่อเนื่องตลอดหลักสูตรในสาขาวิชาการจัดการเชิงประยุกต์ระดับปริญญาตรี ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในเขตจังหวัดนครราชสีมา ได้สำรวจคุณลักษณะและสมรรถนะบัณฑิตที่สถานประกอบการต้องการทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชย์กรรม จำนวน 312 คน แล้วพัฒนาหลักสูตรโดยใช้รูปแบบของไทเลอร์ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงอนาคตแบบอีดีเอฟอาร์ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 13 ท่าน พบว่าสถานประกอบการต้องการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและสมรรถนะ ดังนี้ (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความภูมิใจในองค์กรของตน ยึดมั่นในกฎหมาย ศีลธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (2) มีการปรับตัวในสภาวะแรงกดดันที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน ฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจคำสั่งหรืองานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง และเรียงลำดับความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย (3) มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาการจัดการเชิงประยุกต์อย่างถ่องแท้ กว้างขวางและเป็นระบบ ใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางการจัดการเชิงประยุกต์ในการทำงาน และศึกษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ (4) สมรรถนะด้านทัศนคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร พัฒนาตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร รับรู้ ทำความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามนโยบายขององค์กร (5) เป็นผู้นำขับเคลื่อนการทำงานของทีมไปสู่เป้าหมายได้ ควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเป็นที่พึ่งทางอารมณ์ต่อตนเองและผู้อื่นได้ ตระหนักถึงผลประโยชน์และเป้าหมายของทีมเป็นหลักมากกว่าประโยชน์ส่วนตน (6) สามารถวางแผนในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่องค์กรต้องการ และทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน ผลการพัฒนาหลักสูตรได้รูปแบบแซนวิชแบบบางโดยสลับการเรียนกับการทำงานแบบต่อเนื่องตลอดหลักสูตร จัดระบบการเรียนแบบโมดูล นำเอารายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กันหรือเกื้อหนุนซึ่งกันรวมเข้าไว้ด้วยกัน มีการเชื่อมโยงความรู้จากชั้นเรียนมาสู่การปฏิบัติในสถานประกอบการด้วยการทำโจทย์รายวิชาและบูรณาการทุกรายวิชามาเป็นโครงงาน มีการวัดและประเมินผลการเรียนโดยแบ่งสัดส่วนการประเมินจากคณาจารย์ผู้สอนร้อยละ 80 จากพี่เลี้ยงในสถานประกอบการร้อยละ 20

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

133

Last Page

156

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.