•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากรอบแนวคิดการบริหารการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะกำลังพลของกองทัพบกไทย 2) วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ ภาวะคุกคามของการบริหารการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะกำลังพลของกองทัพบกไทย และ 3) นำเสนอกลยุทธ์การบริหารการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะกำลังพลของกองทัพบกไทย โดยการศึกษาเอกสาร ใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์ คณาจารย์ และผู้บริหารการศึกษา รวมถึงผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรสำหรับบุคลากรประจำการของกองทัพบกไทย โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ค่าความต้องการจำเป็น การวิเคราะห์ SWOT ในการกำหนดกลยุทธ์ และ การวิเคราะห์เนื้อหา ผลวิจัยพบว่ากลยุทธ์การบริหารการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะกำลังพลของกองทัพบกไทย ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์ที่ 1 ปฏิรูปการบริหารการเรียนการสอนที่มุ่งสมรรถนะกำลังพลด้านความมีวินัยและเสียสละ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และความเชี่ยวชาญในอาชีพ กลยุทธ์ที่ 2 ปฏิรูปการบริหารหลักสูตรโดยที่มุ่งสมรรถนะกำลังพลด้านจริยธรรมและการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ กลยุทธ์ที่ 3 ปฏิรูปการบริหารการวัดและประเมินผลที่มุ่งสมรรถนะกำลังพลด้านความมีวินัยและเสียสละ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และความเชี่ยวชาญในอาชีพ

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.58837/CHULA.EDUCU.46.1.6

First Page

87

Last Page

99

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.