•  
  •  
 

Abstract

บทความชิ้นนี้เป็นการ นำเสนอหลักคิดในการใช้กระบวนการประเมินผลตามสภาพจริงมาบูรณาการใช้ในวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ซึ่งเป็นการประเมินผลในลักษณะที่เป็นกระบวนการในการประเมินการปฏิบัติงานของผู้เรียนในสถานการณ์จริง หรือคล้ายสถานการณ์จริง ทั้งในและนอกห้องเรียน เน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความเข้าใจและทักษะการคิดที่ซับซ้อน โดยงานที่ผู้เรียนทำมีลักษณะเป็นงานที่บูรณาการความรู้และทักษะเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ชีวิตจริงได้ โดยชิ้นงานที่ทำเป็นงานที่ใช้ทักษะในการคิดขึ้นสูง ซึ่งมีความแตกต่างจากการวัดประเมินผลโดยทั่วไปที่มุ่งเน้นผลลัพธ์หรือผลงานเป็นหลัก หรือใช้การแสดงของนักเรียนเพียงครั้งเดียวเพื่อตัดสินความสามารถทางดนตรีของผู้เรียน ผู้เขียนได้นำเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาโครงการวัดประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ที่ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรัก ความเข้าใจ ความซาบซึ้งในศิลปะ ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติที่ได้ทำงานศิลปะตามสภาพจริง

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

221

Last Page

235

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.