•  
  •  
 

Abstract

แฟ้มสะสมงานนับเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนประเภทหนึ่งที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในด้านการวัดและประเมินผล ผลวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ในช่วงทศวรรษแรกของการปฏิรูปการศึกษา ครูใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม 5 ขั้นตอนหลักในระดับปานกลางและครูมีความต้องการจำเป็นในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกขั้นตอน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ครูต้องได้รับการพัฒนาเพื่อนำแฟ้มสะสมงานไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ในช่วงทศวรรษที่สองของการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวคิดชุมชนนักปฏิบัติสามารถส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างครูซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติด้วยกัน ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนระหว่างครูในการใช้แฟ้มสะสมงานประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน สาระในบทความนี้มุ่งนำเสนอกลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยใช้แนวคิดชุมชนนักปฏิบัติ โดยนำเสนอมโนทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดชุมชนนักปฏิบัติ หลักการ และกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้ แฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวคิดชุมชนนักปฏิบัติ 5 ประการ ได้แก่ ให้ความรู้และปรับเปลี่ยนมโนทัศน์-คัดเลือกแหล่งนำร่อง-ทำแคล่วคล่องต้องชี้แนะ-เสริมแรงและให้กำลังใจ-บูรณาการไปกับงานประจำ

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

157

Last Page

170

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.