•  
  •  
 

Abstract

ดนตรีนับว่าเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้เสียงในการถ่ายทอดและเป็นสื่อเสริมแต่งให้เกิดกิจกรรม ประเพณี พิธีกรรม รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้สร้างสรรค์ ทั้งในรูปแบบของบทเพลง เครื่องดนตรี วิธีบรรเลง รวมถึงบทเพลงที่ทำให้เกิดสื่อกลางทางสังคม วิชาดนตรีเป็นวิชาแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญกับผู้เรียน ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รวมถึงทักษะต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ ทั้ง 5 ด้าน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความ สามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ทั้งนี้จากความสำคัญดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักการศึกษาจะต้องบูรณาการวิชาดนตรีกับกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะและ ภาษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตและจิตใจของผู้เรียนให้สมบูรณ์นำไปสู่การพัฒนาคน ชุมชน สังคม และชาติต่อไป

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

109

Last Page

122

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.