•  
  •  
 

Abstract

ครูสุขศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทัศนคติและมีทักษะ พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในการดำรงชีวิต ยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารส่งต่อถึงกันอย่างรวดเร็ว สื่อการเรียนรู้ จึงเป็นเครื่องมีอสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อที่จะสามารถพัฒนา ผู้เรียนในด้านต่างๆ สื่อการเรียนรู้ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. สื่อสิ่งพิมพ์ 2. สื่อเทคในโลยี 3. สื่ออื่น ได้แก่ บุคคล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการสอน เครื่องมีอและอุปกรณ์ต่างๆ ชึ่งสื่อและแหล่งการเรียนรู้ทางสุขศึกษามีอยู่หลากหลาย ครูสุขศึกษาควรเลือกใช้ให้เหมาะสมสอดคล้อง กับหลักสูตรและสภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ควรมีหลักในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวอย่างของกระบวนการจัดการเรียนรู้ในบทความนี้ คือ การสอนแบบการออกแบบ ย้อนกลับในหัวข้อเรื่อง "ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ" โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวงจรการเรียนรู้ 5E ชึ่งนักเรียนจะได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้ลงมือปฏิบัติและเกิดการเรียนรู้ด้วย ตนเอง การสอนสุขศึกษาจะประสบความสำเร็จได้นั้น ครูผู้สอนต้องรู้จักค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เลือกใช้ สื่อให้เหมาะสม จัดกระบวนการเรียนรู้ให้น่าสนใจ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทัศนคติทางสุขภาพที่ ถูกต้อง สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เป็นผู้มีสุขภาพดีและมีทักษะในการดำรงชีวิตต่อไป

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

129

Last Page

145

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.