•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล 2) เพื่อเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลสู่ชุมชน กลุ่มทดลองในครั้งนี้ คือ สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม จำนวน 30 คน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลดำเนินการตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 11 ด้าน คือ 1. ความรู้เรื่องบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบล 2. ภาวะผู้นำ 3. การสื่อสาร 4. คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ 5. มารยาทในที่ประชุม 6. การศึกษาชุมชน 7. แผนที่เดินดิน 8. การจัดการความรู้ 9. การเขียนโครงการ 10. การติดต่อประสานงาน และ11. การประชาสัมพันธ์ โดยหลังการทดลอง พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความรู้ ทักษะ และทัศนคติเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) แนวทางในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลสามารถมีเนื้อหาออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านแผนกิจกรรม โดยควรมีการสำรวจความต้องการของผู้เรียนก่อนการจัดกิจกรรม 2. ด้านผู้เรียน ต้องเป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจและมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 3. ด้านผู้สอน ต้องเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ที่ดี รู้จักการตั้งคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น 4. ด้านการจัดกิจกรรม รูปแบบกิจกรรมสามารถจัดได้อย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน 5. ด้านสื่อการเรียนการสอน เน้นการใช้สื่อภายในท้องถิ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 6. ด้านสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรม เป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดสมาธิในการเรียนรู้

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.58837/CHULA.EDUCU.42.4.2

First Page

15

Last Page

30

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.